Page 2 - Αμερικάνικος Βούβαλος
P. 2

Παράταιρα πράγματα παίρνει στά χέρια του — μιά πέτρα,
         ένα σπασμένο κεραμίδι, δυό καμένα σπίρτα,
         τό σκουριασμένο καρφί στόν απέναντι τοίχο,
         τό φύλλο που μπήκε απ’ τό παράθυρο, τίς στάλες
         που πέφτουν άπ’ τίς ποτισμένες γλάστρες, τ ’ άχυρο εκείνο
         που ’φερε χτές ό αέρας στά μαλλιά σου, — τά παίρνει
         κι εκεί στην αυλή του χ τίζ ει περίπου ένα δέντρο.
         Σ ’ αυτό τό «περίπου» κάθεται ή ποίηση, ϊ ή  βλέπεις;
                                     «Περίπου», Μ αρτυρίες Β '
          Δ Υ Ο   Λ Ο Γ Ι Α   Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η   Ρ Ι Τ Σ Ο Υ          Γ ΙI ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ την άντιμετωπίζω σάν έναν άλλο τρόπο άσκησης τής ποίησης.
            Ηέβαια τό υλικό τών δύο τεχνών είναι διαφορετικό, όμως ή έκφρασή τους ξεκι­
         νάει άπό τό ΐδιο κέντρο. Καθώς είμαι κατ’ εξοχήν οπτικός τύπος, με τή ζωγραφική
          άσχολήθηκα άπό τήν παιδική μου ακόμα ήλικία. Τά σχολικά μου τετράδια ήταν γε­
          μάτα άπό σχέδια — ζώα, δέντρα, τοπία. Σχεδιάζοντας ένιωθα μιά στέρεα επαφή με
         τή φύση. Στήν άρχή μέ εντυπώσιαζε ή επιτυχία τής ομοιότητας πού μπορούσα νά πε-
         τύχω άνάμεσα σ’ ένα άντικείμενο καί στή ζωγραφική του άπεικόνιση. 'Αργότερα μέ
          ένδιέφερε κάτι πολύ πιο πέρα άπό τήν ομοιότητα, μέ ένδιέφερε ή δημιουργία νέων
         μορφών καί ή έκφραση ορισμένων πραγμάτων. Τό συγκλονιστικό στοιχείο τής ζωγρα­
         φικής είναι ή δυνατότητά της νά άποτυπώνει καί νά στερεοποιεί εικόνες πού άπό τή
         φύση τους είναι ρευστές, γιά νά τίς ρευστοποιεί κατόπιν μέ τό δικό της τρόπο. ”Οπως
         στήν ποίηση ή μιά λέξη βοηθάει τήν άλλη καί ή μίξη τους οδηγεί σέ μιάν άνακάλυ­
         ψη, έτσι καί ή ζωγραφική λειτουργεί απρόβλεπτα, ξεπερνώντας πολλές φορές κάθε
         προσχέδιο. Μέ τή ζωγραφική πάνω σέ πέτρες δεν είναι πολλά χρόνια πού άσχολοΰ-
         μαι. ΙΙάντα μου άρεσαν οί πέτρες γιά τούς χρωματικούς τους συνδυασμούς καί τά φυ­
         σικά τους σχέδια. Τίς μάζευα, τίς περνούσα μέ λάδι ή άντέγραφα τά σχέδια πού σχη­
         μάτιζαν. Όταν ομως βρέθηκα έξόριστος στή Γυάρο, οπού βέβαια δέν υπήρχαν ούτε
         τελάρα ούτε άκουαρέλλες ούτε λαδομπογιές, καί έπηρεασμένος άπό τή Βάσο; Κατρά-
         κη -  πού τήν έβλεπα νά ζωγραφίζει πάνω σέ γκρίζα χαλίκια ήλιους, πρόσωπα καί
         πουλιά — άρχισα νά ψάχνω γιά πέτρες μέ άνώμαλες έπιφάνειες καί νά τίς ζωγραφί­
         ζω. Μέ ένδιέφεραν περισσότερο οί πέτρες μέ αιχμές καί καμπυλώσεις, γιά νά μπορώ
         νά άνακαλύπτω τά γλυπτικά τους δεδομένα καί νά άποκρυπτογραφώ τίς μορφές πού
         έκρυβαν έν δυνάμει. Δέν ζο^γράφιζα πιά τοπία πάνω τους, άλλά άνθρώπινα πρόσωπα
         καί σώματα. Όλη ή ελληνική τέχνη άλλωστε είναι άνΟρωποκεντρική, μέ κύριο ιδεώ­
         δες της τό κάλλος. Στήν περίοδο τής δικτατορίας τό νά άντιτάσσεις ένα όμορφο σώμα
         ή πρόσωπο στή γενική κατήφεια καί καταπίεση ήταν μιά μορφή άντίστασης. Οί συν­
         θήκες σήμερα είναι διαφορετικές άλλά ή ζωγραφική πάνω σέ πέτρες μού έχει γίνει
         συνήθεια, μιά άνάπαυλα άπ' τή συγγραφική δουλειά. Σιγά-σιγά στράφηκα καί πρός
         άλλα υλικά, οπως είναι οί ρίζες καί τά κόκκαλα. Τό κάθε υλικό έχει τά δικά του χα­
         ρακτηριστικά, εμπνέει διαφορετικές μορφές. Οί ρίζες υποβάλλουν μιάν άγριότητα. Τά
         κόκκαλα καί οί πέτρες τό κάλλος ή τήν έλεγειακότητα. Καί ή ευτυχία στήν τέχνη
         περιέχει πολύ συχνά ένα στοιχείο ελεγειακό.

                      Ά πό συνέντευξη του Γιάννη Ι'ίτσου στό περιοδικό 7 / λ εξ η ,ά ρ . 8 ., Ό κ τ. ’81.
                          ’Άν γδυνόσουν μπροστά στό φεγγάρι,
                          τό χέρι τής ιστορίας 0ά γινόταν χρυσό.
                                          Νύξεις
   1   2   3   4   5   6   7